PRIVACY STATEMENT

VERANTWOORDELIJKE
Recherchebureau Hermes, gevestigd aan de Trasmolenlaan 12, 3447 GZ te Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Recherchebureau Hermes
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden
06-39893068
https://www.recherchebureauhermes.nl/
info@recherchebureauhermes.nl

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Het is mogelijk dat Recherchebureau Hermes uw persoonsgegevens verwerkt omdat u gebruik maakt van onze diensten.
Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

PERSOONSGEGEVENS 
Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt en/of functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

– naam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– NAW-gegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bedrijfsgegevens;
– functie;
– IBAN – informatie die u zelf invult in een open veld zoals een bericht via het contactformulier; 
– technische meetgegevens van uw hardware zoals IP-adres, MAC-adres, cookie identifiers en uw surfgedrag op onze website.

DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING
Recherchebureau Hermes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden:

– verrichten van particuliere rechercheonderzoeken;
– analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren;
– wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, hierbij gaat het bijvoorbeeld over gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Afhankelijk van de dienst(en) of functionaliteit(en) die u bij ons afneemt verwerkt Recherchebureau Hermes, in specifieke zin, bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

– om u de mogelijkheid te bieden contact op te nemen via het contactformulier op onze website en daarmee (eventueel) gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;
– om uw zaak of uw reactie op  uw zaak te verwerken; 
– om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische post (e-mail) en/of nieuwsbrieven; 
– om onze website te verbeteren. 

Recherchebureau Hermes verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen zoals genoemd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij dragen er zorg voor dat, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, u tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en wat deze mogelijk voor u betekent.

BEWAARTERMIJNEN 
Recherchebureau Hermes bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Recherchebureau Hermes hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 

Klantgegevens 
Klantgegevens worden tot maximaal 2 jaar bewaard na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren. Contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden.

Onderzoeksgegevens 
Onderzoeksgegevens worden minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar bewaard tenzij een (dreigende) lopende procedure een langere bewaarduur vereist. 

Camerabeelden 
Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard tenzij er sprake is van een incident.

Browsegegevens 
Browsegegevens worden maximaal 6 maanden bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
Recherchebureau Hermes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de eerder benoemde doeleinden. Ook kan Recherchebureau Hermes (externe) partijen inschakelen om in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden voor haar uit te voeren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Tenslotte kan Recherchebureau Hermes gegevens delen met haar advocaat teneinde haar belangen in een juridische procedure te kunnen behartigen.

VERWERKERSOVEREENKOMST 
Recherchebureau Hermes sluit een verwerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van hen om er zodoende zorg voor te dragen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd is. Recherchebureau Hermes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES 
Recherchebureau Hermes maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Recherchebureau Hermes door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak.
Ze dragen er zorg voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Hierdoor kunnen wij ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEREN 
De AVG biedt aan u bepaalde rechten, waar u onder gegeven voorwaarden gebruik van kunt maken.
U heeft het recht om Recherchebureau Hermes te vragen of zij uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Vervolgens heeft u het recht om deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recherchebureau Hermes. Daarnaast kunt u recht hebben op zogenaamde ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Tot slot heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
U kunt voornoemde verzoeken digitaal versturen naar info@recherchebureauhermes.nl waarna Recherchebureau Hermes,
op grond van de feiten en de bepalingen zoals genoemd in de AVG, zal beoordelen of uw verzoek wordt gehonoreerd. 

Om misbruik tegen te gaan vragen wij u, bij het indienen van een dergelijk verzoek, dat u zich legitimeert.
Dit doet u door middel van het meesturen van een kopie van uw identiteitsbewijs waarop, in het kader van uw privacy, BSN, paspoortnummer, MRZ (machine readable zone) en pasfoto zijn afgeschermd (zwart gemaakt). 

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 4 weken) op uw verzoek te reageren.

KLACHT EN BEROEPSMOGELIJKHEID 
Recherchebureau Hermes beschikt over een interne klachtenregeling deze vindt u hier.
Indien u meent dat wij een fout hebben gemaakt tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden kunt u een klacht indienen.
De directeur van Recherchebureau Hermes zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht. 

Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur over uw klacht in beroep bij de beroepscommissie van de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u doen via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
Recherchebureau Hermes neemt de beveiliging van uw (persoons) gegevens erg serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Recherchebureau Hermes heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de AVG dient te nemen.
Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke en geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, De Politie en De Autoriteit Persoonsgegevens. 

Datadragers welke in gebruik zijn bij Recherchebureau Hermes, haar medewerkers en eventueel derde betrokken partijen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@recherchebureauhermes.nl

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunnen organisaties verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Hiermee worden privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart gebracht waarna maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te verkleinen. Op haar standaardprocessen heeft Recherchebureau Hermes een algemene DPIA uitgevoerd en waar nodig aanvullende maatregelen getroffen. Recherchebureau Hermes zal voordat tot de verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan, alleen daar waar dit vereist is, een specifieke DPIA uitvoeren.

CONSTATERING DATALEK 
In geval van het ontdekken van een datalek zal Recherchebureau Hermes handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders. Aansluitend zal Recherchebureau Hermes de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Wij gebruiken uw gegevens nooit voor andere doeleinden zonder uw toestemming. 

Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, om zodoende uzelf op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. 

INWERKINGTREDING 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2020.